Belonging

Lokalt fællesskab, mobilitet og stedtilknytning

En analyse af og sammenhængen mellem stedtilknytning, lokalt fællesskab og mobilitet.

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er at analysere sammenhængen mellem stedtilknytning, lokalt fællesskab og mobilitet. Udgangspunktet er, at der savnes indsigt i, hvorvidt forskellige sociale grupper knytter sig forskelligt til de steder, hvor de bor, hvorvidt lokale fællesskaber er forskellige i forskellige typer af kvarterer og om de er påvirket positivt eller negativt af de lokale indbyggeres mobilitet.  

Projektet søger derfor svar på følgende spørgsmål:

Hvordan står det til med stedtilknytning og lokale fællesskaber?

  • Er stedtilknytning og lokale fællesskaber forskellige blandt forskellige sociale grupperinger eller er der andre forhold end traditionelle socioøkonomiske faktorer, der deler befolkningen, når det kommer til lokal forankring?
  • Hvordan spiller menneskers stedtilhørighed sammen med deres konkrete engagement i det område, hvor de bor?
  • Hvilken betydning har familieopbrud, flyttemønstre og pendling for stedtilknytning samt for skabelse og vedligeholdelse af lokale fællesskaber?

I besvarelsen af disse spørgsmål benyttes i projektet en totrinsmetode. Den første del består af en registerbaseret kvantitativ analyse, hvori udvalgte kvarterer og områder karakteriseres med hensyn til omfang af flyttemobilitet, pendling, befolkningssammensætning og familieopbrud over en 25 års periode. På baggrund heraf består projektets anden del af en kvalitativ undersøgelse, der trænger dybere ned i spørgsmålet om forskellige typer af og årsager til mobilitet samt i spørgsmålet om stedtilhørighed. Fokus for projektet er den ny Aalborg kommune, der efter kommunesammenlægningen i 2007 er Danmarks tredjestørste kommune og rummer mange forskellige typer af lokalområder - fra storbyens relativt segregerede bykvarterer, over oplandsbyernes befolkningsmæssigt mere blandede områder til de affolkede småbyer i periferien.

 

Projektet er støttet med en bevilling fra Det Frie Forskningsråd|Samfund og Erhverv

Kroghstræde 5
9220 Aalborg Ø

99408133

anjaj@socsci.aau.dk

Besøg også